Sustainable finance och risk management

Wigge & Partners grupp för sustainable finance och risk management har gedigen erfarenhet av rådgivning till såväl svenska som internationella finansmarknadsaktörer och investerare. Vi hjälper våra klienter att navigera hållbarhetsrelaterade frågor och omfattande regulatoriska krav både i Sverige och utomlands.

Wigge & Partners ger råd i regulatoriska och strategiska frågor för finansiella produkter och tjänster där hållbarhetsrelaterade frågor aktualiseras, såväl under löpande verksamhet som i samband med investeringar och andra transaktioner. Särskilt fokus ligger på klienternas operationella och strategiska verklighet och deras behov, till exempel i samband med implementeringen av nya regelverk.

Vi bistår även våra klienter med att identifiera behovet av anpassning av avtal, tillstånd och interna policyer för att integrera hållbarhetsrisker och identifiera tillämpningsområden för olika regelverk.

Gruppen består av medarbetare med stor samlad erfarenhet av hållbarhetsreglering och alla typer av transaktioner. Samtliga Wigge & Partners praktikområden finns representerade i gruppen.

Wigge & Partners medarbetare har arbetat med regelverken under lång tid och har i flera fall deltagit i lagstiftningsarbetet i centrala delar av regelverken både i Sverige och i EU.

Vi har särskild expertkunskap för de hållbarhetsrelaterade regelverken, inklusive CS3D, CSRD (inklusive ESRS), SFDR, Taxonomiförordningen och EUGBS. Därtill tillhandahåller vi regulatorisk rådgivning kring hållbarhetsfaktorer i bank-, investerings- och fondverksamhet.

Våra tjänster kring sustainable finance och risk management omfattar frågor avseende:

 • Strategiskt policyarbete
 • Riskanalys och riskhantering
 • Regulatoriska frågor och regelefterlevnad
 • Hållbarhetsanalyser vid M&A-transaktioner och fastighetstransaktioner
 • Ansökningar om tillstånd, auktorisation och registrering hos Finansinspektionen för finansiella produkter med hållbarhetsrelaterade strategier
 • Hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR och information i enlighet med taxonomiförordningen)
 • Green Bonds, inklusive EUGBS, och andra hållbarhetslänkade lån
 • Hållbarhetsrapportering för företag enligt NFRD/CSRD
 • Hållbarhetsrapportering för finansiella företag
 • Corporate Sustainable Due Diligence enligt CS3D-direktivet, inklusive interna processer, riskanalys, riskhantering och åtgärdsplaner
 • EU:s gröna taxonomi

Kontaktpersoner

Relaterade nyheter

Våra medarbetare inom Sustainable finance och risk management

Praktikområden