Integritetspolicy

1.1 Introduktion

Vi är måna om din personliga integritet och vi behandlar dina personuppgifter i förenlighet med gällande personuppgiftslagslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (”GDPR”). Dina personuppgifter kommer enbart att behandlas för de syften vilka specificeras i denna personuppgiftspolicy. Vi kommer att radera information om dig på din begäran under förutsättning att vi inte har godtagbar anledning att inte göra det enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

1.2 Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Wigge & Partners Advokat KB agerar som personuppgiftsansvarig i enlighet med denna personuppgiftsbilaga. Om du har några frågor om hur vi hanterar personuppgifter, tveka inte att höra av dig till oss på info@wiggepartners.se.

1.3 Insamling av personuppgifter via hemsida och e-mail

Vi samlar in och processor personuppgifter så som namn, titel, position, e-mailadress, telefonnummer och annan information du lämnar i din kontakt med oss via e-mail (exempelvis i en rekryteringsprocess), skriver upp dig för vårt nyhetsbrev, deltar i våra events eller besöker vår hemsida. Dessa personuppgifter kan vi använda i marknadsförings- och rekryteringssyfte, för att bjuda in dig till våra events och för att skicka våra nyhetsbrev till dig. När vi behandlar dessa personuppgifter gör vi det i vårt legitima syfte att bibehålla affärsrelationer och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra events.

Vi kan få information om dig via användandet av så kallade ”cookies”, vilket ger oss möjlighet att ge våra besökare tillgång till olika grundläggande funktioner som underlättar användandet och förbättrar upplevelsen av vår hemsida. När du går in på vår hemsida så kan vi också samla in information om din dator, IP-adress, operationssystem, och vilken webbläsare du använder. Detta gör vi för att, exempelvis, samla in statistik, eller av administrativa anledningar. Informationen omfattar generellt uppgifter som inte gör att vi kan identifiera en specifik person eller användare och insamlingen måste alltid godkännas av oss.

1.4 Insamling av personuppgifter I förhållande till klienter

Vi samlar in information som vi får av eller på uppdrag åt våra klienter, vilken vi samlar in i syfte att erbjuda legal rådgivning. Det legitima syftet vi har för detta är att vi agerar som en advokatbyrå som erbjuder juridisk rådgivning till våra klienter.

Vi använder och behandlar också personuppgifter i syfte att utföra våra legala skyldigheter vad gäller penningtvätt och klientkännedom (KYC) samt där tillhörande procedurer. Vi samlar också in personuppgifter, vilka vi behöver för att följa de advokatetiska reglerna i Sverige vad gäller jäv och intressekonflikter.

Du måste inte lämna personuppgifter till oss men vi kan inte erbjuda våra tjänster om vi inte kan utföra våra legala skyldigheter som beskrivs i stycket ovan.

Personuppgifterna vi samlar in handlar om identifikation, kontaktdetaljer och ärendespecifik information vi får från våra klienter, deras representanter och deras motparter. Vi lagrar personuppgifter relaterade till våra ärenden för så lång tid vi behöver för att följa relevant lagstiftning och de advokatetiska reglerna i Sverige och vi lagrar uppgifterna i minst tio år efter avslutat ärende.

I visa fall samlar vi in information från offentliga källor för att bekräfta din identitet och din professionella position.

1.5 Hur personuppgifter behandlas

Vi kommer enbart att behandla personuppgifter för det syfte som vi har samlat in personuppgifterna för så som det är beskrivit i denna personuppgiftspolicy. Personuppgifter kommer bara finnas tillgängliga för auktoriserade anställda som har en position inom byrån, vilken kräver att de måste behandla personuppgifter i sitt arbete. Personuppgifter behandlas alltid i enlighet med vår interna retention policy och i enlighet med vad som krävs enligt gällande rätt. Personuppgifter kommer inte att behandlas längre än vad som är nödvändigt för det stadgade syftet för behandlingen om det inte är så att vi har en skyldighet enligt gällande rätt att behandla uppgifter en längre tid än så.

1.6 Säkerhetsåtgärder

Vi har interna policies på plats för att försäkra att vår behandling av personuppgifter sker I enlighet med denna personuppgiftspolicy och gällande rätt. Vidare har vi tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina personuppgifter så att endast auktoriserad personal får tillgång till dem.

1.7 Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kommer inte att dela personuppgifter till någon tredje part om vi inte (i) har fått ditt samtycke att göra så eller (ii) det krävs enligt gällande rätt för att vi ska kunna skydda oss mot krav eller utföra vårt uppdrag i förhållande till våra klienter.

Under vissa förutsättningar kan dina personuppgifter flyttas till en tredje part som utför tjänster åt Wigge & Partners (som då blir personuppgiftsbiträde). Vi kommer bara att föra över personuppgifter för att fullgöra det syfte som är bestämt i denna personuppgiftspolicy och det kommer bara att ske till personuppgiftsbiträde för vilka vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Enligt dessa personuppgiftsbiträdesavtal måste personuppgiftsbiträdet följa våra instruktioner och alla andra avtal som finns mellan Wigge & Partners och personuppgiftsbiträdet. Innan vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal försäkrar vi oss om att personuppgiftsbiträdet har tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

1.8 Var vi behandlar personuppgifter

Primärt behandlar vi personuppgifter inom EU/EEA. Det finns dock visa fall då vi kan behandla personuppgifter utanför EU/EEA. Vi implementerar processer och åtgärder i vår verksamhet för att vara förenliga med GDPR och för att försäkra dig om att dina personuppgifter är skyddade och säkra även när dessa behandlas utanför EU/EEA. För att försäkra oss om att det finns tillräckliga skyddsåtgärder i enlighet med GDPR i verksamheten hos personuppgiftsbiträden vi samarbetar med utanför EU/EEA så kommer deras behandling alltid följa EU-kommissionens standardkontrakt.

1.9 Dina rättigheter

Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar eller har behandlat dina personuppgifter. Du är berättigad till en kopia av de personuppgifter vi behandlar och har behandlat. Du har också rätt att få dina personuppgifter ändrade eller borttagna samt rätt att förhindra oss från att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. I vissa fall har du rätt att begära restriktioner för hur vi behandlar dina personuppgifter samt motsätta dig hur vi behandlar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära utdrag om dina personuppgifter om vi har fått dessa i en maskininläsningsform.

En begäran enligt ovan stycke skickas till info@wiggepartners.se. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som inte är förenligt med gällande rätt kan du skicka in en anmälan till Datainspektionen.

(version 2018:1)

WIGGE & PARTNERS ADVOKAT KB
E-post info@wiggepartners.se
Adress Birger Jarlsgatan 25, 111 45 Stockholm